Verslag jaarvergadering Dorpsvereniging 't Leker 8 mei 2019

Bestuursleden: Twan Kempen, Twan Jans, Jeroen Verhoeven, Jels Toonen en Paulette Wolters.

1.Opening

Twan Kempen opent de jaarvergadering en heet iedereen van harte welkom op deze avond. Onder de aanwezigen bevinden zich ook Dhr. W. Engberts en Hans Driessen, plaatsvervangend wethouder, namens de gemeente.

2. Stand van zaken N602

Paul Bruystens, projectleider bij de N602 geeft een korte toelichting op het project. De vervolgstappen worden besproken. Hij geeft toe dat het wat omleiding betreft lastig is voor de aan- en omwonenden, maar dat het in verband met veiligheid niet anders kan. Voor hulpdiensten blijft ten allen tijden het traject toegankelijk (over fietspad) Vragen kunnen gemaild worden naar vragen@N602.nl.

Ook Rody Kusters namens de werkgroep komt nog even aan het woord. Na de eerste hobbels is de werkgroep erg positief over de samenwerking met alle betrokken partijen en zijn ze erg content met het tot nu behaalde resultaat. Het is veel werk, en veel sneller kan het niet. Punten die nog niet in orde zijn worden later nog opgepakt en hersteld voor de oplevering. Ook is er inmiddels een akkoord voor een speelplein bij 't Dorphuus, dit is een onderdeel van het plan N602. Daar komen in dezelfde stijl als het grote speelveld wat toestellen te staan. Wordt binnen een paar maanden gerealiseerd.

3. Vaststelling notulen jaarvergadering dd. 02/05/2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de jaarvergadering dd. 2-5-2018. Daarmee zijn ze goedgekeurd.

4. Vaststelling financieel jaarverslag 2018

Twan Jans geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. Zowel de inkomsten als uitgaven worden uitgelegd. We zien voornamelijk een grote stijging bij de inkomsten van de consumptieomzet. Dit heeft te maken met het aantal toenemende grote evenementen, zoals de carnavalsactiviteiten. Er zijn ook weer diverse investeringen gedaan, daarover later meer.
Financieel staan we als Dorpsvereniging er goed voor, zo geeft Twan aan. Als er vragen zijn dan kunnen aanwezigen deze stellen.

5. Vaststelling financieel verslag kascommissie 2018

Rody Kusters en Sandra Arts hebben de kascontrole uitgevoerd. Rody geeft zijn complimenten. Alles ziet er prima uit Het bestuur bedankt Rody en Sandra hartelijk voor hun medewerking. Voor komend jaar (2019) zullen Gerard van den Dobbelsteen en Rody Kusters zitting nemen in de kascommissie. Twan Jans dankt ook Johan Kuijpers van Contour die hem ondersteunde bij het maken van het financieel jaarverslag.

6. Bestuursverkiezing

Afgetreden in het afgelopen jaar:
Pedro Bardoel.
Het bestuur bedankt Pedro voor zijn jarenlang inzet voor het dorp.

Aftredend en herkiesbaar:
Jeroen Verhoeven
Twan Jans
Paulette Wolters
Zij geven aan nog door te willen gaan in het bestuur, en worden herkozen.

Verkiesbaar:
Lion Linders
Hij heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt gekozen. Het bestuur heet Lion welkom, en Lion geeft aan veel zin te hebben om zich in te zetten voor de dorpsvereniging, en bedankt iedereen voor het vertrouwen.

7. Wonen in 't Leker

Jels doet het woord. In juni 2018 is er een loting geweest voor bouwkavels aan Den Berk. Deze zijn bijna allemaal verkocht, 2 kavels voor een tweekapper staan nog in optie. Op de eerste kavels (een 3 onder een kap) zijn ze aantal weken geleden begonnen met bouwen.
Voor 't Hofje is Jan Oosterhout ontwikkeling nog met de gemeente in gesprek. Het zou mooi zijn als dit initiatief door zou gaan.
Dit betekent dat we door de voorraad aan bouwkavels heen zijn. Bouwen blijft voor ons als dorpsvereniging in de toekomst een belangrijk thema, we gaan dan ook met de gemeente in gesprek om te kijken naar nieuwe mogelijkheden voor bouwkavels. De komende tijd zullen we ook met de gemeente gaan kijken naar de definitieve inrichting van de openbare ruimte. Er zijn mensen die al ongeveer 25 jaar aan een bouwweg wonen.

8. Speelveld en plukweide

De werkgroep bestaat uit: Sabine Claassen, Maike Megens, Cindy Derks en Moniek Weijmans. Eind 2018 zijn de speeltoestellen geplaatst. In de carnavalsvakantie is gezamenlijk met ouders, kinderen en IBN alles aangeplant, en ook is inmiddels het gras ingezaaid.
Ook bij 't Dorpshuus komen nog speeltoestellen te staan. Dit is een schommel, een netbrug, een evenwichtsparcours, een wiebelbrug, Japans steps, een duikelrek en een tafeltennistafel.
Het bestuur bedankt de werkgroep voor hun inzet.

9. 't Leker energieneutraal

Jeroen geeft een korte samenvatting van de activiteiten van de werkgroep.

 • Informatiemarkt (mei 2018)
 • Spouwmuurisolatie via isolatie.com (2018)
 • Particuliere aanschaf zonnepanelen (2018)
 • Gratis aanvraag slimme meter (2018)
 • Bijeenkomst collectief zonnedak (november 2018)
 • Warmtescan woningen (januari 2019)

En vervolgens een korte samenvatting over de stand van zaken omtrent het collectief zonnedak

 • Gesprek met Enexis februari 2019
 • Aanwezig: Enexis, gemeente en overige dorpsraden
 • Enexis: er worden voorlopig geen aansluitingen voor teruglevering van duurzame energie groter dan 3 x 80 kVA gerealiseerd (omgerekend ca. 200 zonnepanelen)
 • Enexis: netwerk vergroten of verzwaren door Tennet kan 5 tot 10 jaar duren
 • Vervolg:
  Kamervragen gesteld: op 6 maart j.l . is een motie aangenomen door de Tweede Kamer om
  1: netwerk te verzwaren te versnellen
  2: technische oplossingen om piekbelastingen op het netwerk te omzeilen
 • Via een technische oplossing (dubbele aansluiting of SAP) mogelijk 400 panelen op beoogde locatie wellicht mogelijk, dit moet worden onderzocht
 • We hebben de gemeente Sint Anthonis gevraagd om opstartkosten energiecollectief te vergoeden i.v.m. mogelijkhedenonderzoek en opstellen businesscase via Energiek Nederland, aanvraag is ingediend.
  Zodra er meer nieuws is, worden de potentiele deelnemers eerst geïnformeerd, later ook iedereen via ‘t Lekers Nieuws.

10. Veld 5 sportpark De Laan

Twan K. geeft in het kort de stand van zaken rondom veld 5 weer.
Het plan zoals er nu ligt, betekent veel groen, natuur met parkachtige uitstraling. De gemeente werkt mee aan bestemmingsplan wijziging. Werkgroep Duvaria , Olympus, DSV en Dorpsvereniging 't Leker pakken in aantal werkgroepen de uitwerking van het plan op. Inmiddels Brabants Landschap betrokken in kader van inpassing plan.en is Brabants Landschap betrokken in kader van financiële bijdrage.
Doel realisering 2020.

11. Investeringen

Er zijn diverse investeringen in "t Dorpshuus gedaan het afgelopen jaar.
Zo is er een nieuwe beamer gekomen en zijn er nieuwe microfoons aangeschaft.
Er zijn spiegelwanden gekomen evenals een nieuwe versterker voor de foyer. Ook is er in de luchtbehandeling in 't Dorpshuus heel veel tijd en energie gestoken door Jarno Derks en Bert Aarts om het klimaat zo optimaal mogelijk te krijgen zodat het minder snel warm is in 't Dorpshuus. Het bestuur bedankt Jarno en Bert hiervoor. Berry Aarts geeft aan vorig jaar gevraagd te hebben om zonwering voor 't Dorpshuus: Hier hebben we als bestuur naar gekeken en offertes opgevraagd, maar gezien de hoge kosten hiervoor is besloten om het niet te doen.

12. Leefbaarheid Vitale Kernen

Twan K geeft toelichting.
Er zijn inmiddels een aantal goedgekeurde aanvragen.
Zo heeft de toneelverenging een nieuwe truss aan kunnen schaffen, krijgt het pleintje op de Stippent een metamorfose en hebben we goedkeuring voor nieuwe dorpstenten. Er worden nu nog enkele aanvragen uitgewerkt en ingediend.

Ontwikkelingen na de Vitale Kernen
Opstellen dorpsontwikkelingsplan met de Lekerse mensen Hierin opgenomen elementen waar we de toekomst mee in kunnen Gemeente breed een budget van ruim 1,.. miljoen Euro beschikbaar Na afronding plan volgt weging om te komen tot een investering Gesprek loopt met de gemeente wat we aan middelen kunnen verwachten Afronding dorpsontwikkelingsplan en investeringsplaatje dit jaar.
Investering afgerond voor eind 2020.

13. Activiteiten

Paulette geeft in vogelvlucht de activiteiten weer die onder de vlag van de dorpsvereniging hebben plaatsgevonden:

De kermis in 2018 had een nieuwe opzet, dit was zeer geslaagd. Dank zij een hele actieve kermiscommissie was er een mooi programma voor jong en oud. De zaterdagavond werd gevuld door een optreden van de kofferbent, dit was zo succesvol dat er dit jaar een vervolg op komt.
Ook was er een kleutermiddag, was er voor de lagere schooljeugd een festival in de vorm van een bouwweeknd en zijn de pubers naar Toverland geweest. In november was er een sinterklaasshow voor de gelovigen onder ons. Joris Brukx (regisseur Kakelbond) heeft de ochtend invulling gegeven met zijn show. Dit was met de opkomst van 60 kinderen zeer succesvol te noemen. Ook voor 2019 hebben we Joris weer geboekt.
Ook de oudere jeugd kon aan de slag op de tennisbaan en op het jeu des boulesveld bij Gijs en Diana Verhoeven. De opbrengst (omzet drank) komt volledig ten goede van de jeugdpot.
In september is de Catharinakapel geopend en is de kapel onder grote belangstelling ingezegend.
Ook de tenten van de dorpsvereniging worden nog steeds veel gebruikt, dit al jaren onder de visie van Jo en Henriette van Diessen.
De website wordt beheerd door Martijn Willems.
Sinds eind 2018 is ook het laatste lokaal van de voormalige school verhuurd, waardoor de gehele school nu verhuurd is.
En ook de redactie van 't Lekers nieuws willen we niet vergeten. Elke maand worden we zo weer op de hoogte gehouden van alle nieuws, lief en leed en activiteiten in 't Leker.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar we zijn blij met zoveel enthousiaste vrijwilligers. We willen dan ook alle commissies, werkgroepen en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage en inzet.
In oktober is ook een zogenaamde fittestdag gehouden. Zo'n 40 inwoners hebben zich laten testen door tal van deskundigen. Oren, ogen, bloeddruk, suikerspiegel, lenigheid, knijpkracht en nog veel meer werd gemeten. Aansluitend kregen ze vrijblijvend advies mee aan de hand van de resultaten. Aan de resultaten is te zien hoe gezond 't Leker is. Mocht er iemand zijn die de resultaten nog eens rustig wil nakijken, dan kan dat een mailtje te sturen naar secretariaat@dorpsvereniginghetleker.nl en dan sturen we ze op.

14. Gemeente

Plaatsvervangend wethouder Hans Driessen neemt nog even het woord namens de gemeente. Er wordt geld beschikbaar gesteld om de kernen leefbaar te houden en voor de ontwikkelingsplannen daarvoor is 2 miljoen beschikbaar. Per dorp wordt er bekeken wat nodig is. Er is voor iedere kern € 100.000,00 beschikbaar en de rest wordt verdeeld waar het het hardste nodig is.
Hans Driessen spreekt van een vitale samenleving in Ledeacker. Dat de gemeente niets hoeft bij te dragen aan de exploitatie van het dorpshuis is uniek. Ledeacker kan de toekomst aan, aldus Hans Driessen.

15. Rondvraag

Betty Schoenmakers vraagt om de gordijnen in 't Dorpshuus te sluiten als er activiteiten zijn i.v.m. geluidsoverlast. Dit is in het verleden zo afgesproken.
Jeroen Janssen vraagt naar de mogelijkheden om eventueel digitaal te betalen in 't Dorpshuus. Deze vraag is ons vaker gesteld en we zijn aan het kijken naar de mogelijkheden.
Hans Driessen (Gemeente) maakt zich wel zorgen om de drankomzet, maar desondanks is de eerste borrel op kosten van de gemeente

16. Sluiting

Twan Kempen sluit de jaarvergadering af en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage.
Verder nodigt hij iedereen uit om gezamenlijk naar de wedstrijd van Ajax te kijken onder het genot van een borrel.

 

Agenda

Alle activiteiten in 't Dorpshuus zijn tot nader order opgeschort

 
zaterdag 25 april 2020
Inzamelen oud papier/oud ijzer

's Ochtends inzameling oud papier en oud ijzer op de Stippent tot 12.00 uur.

 
zaterdag 30 mei 2020
Inzamelen oud papier/oud ijzer

's Ochtends inzameling oud papier en oud ijzer op de Stippent tot 12.00 uur.

 
zondag 3 juli 2021
't Leker Live

Ook dit dorpsfeest op het plein is uitgesteld tot volgend jaar.

leker live

 

Organiseert u een activiteit in Ledeacker? Plaats 'm dan ook in deze agenda! Stuur een mailtje naar webmaster@dorpsvereniginghetleker.nl en uw evenement komt in deze kalender te staan.